Tillståndsguide i Örebro
Nyheter Örebro Sverige Sverige

Tillståndsguide i Örebro

Om ditt företag sysslar med verksamhet som regleras i lag måste du söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och ibland även till andra myndigheter. Här har vi samlat en del av de tillstånd och regler som kan beröra dig som företagare.

Har du frågor om kommunens tillstånd och regler, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, så hjälper vi dig rätt! Alkoholservering

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Försäljning eller servering får inte påbörjas innan tillstånd har meddelats. Anslutning till vatten och avlopp

Ny anslutning – anmäl till Servicecenter

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vattenledningsnätet ska du anmäla det till Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Servisanmälan

Blankett för ansökan om anslutning till vatten- och avloppsanläggning (s.k. servisanmälan) hittar du här. Använda mark som kommunen äger, t.ex. gator, torg och parker

Gator, torg, parker och trottoarer är exempel på så kallad ”allmän platsmark”. Det finns särskilda regler kring hur allmän platsmark får användas för t.ex.

Affischering, även cirkusaffischering och valaffischering

Ambulerande försäljning

Cirkus

Containrar

Försäljning av julgranar

Försäljning utanför butik

Glasskiosker

Schaktning och tryckning i kommunal mark, eller stänga av en gata

Marknader och andra evenemang

Reklam

Uteserveringar

Polismyndigheten i Örebro län

I de flesta fall måste du söka tillstånd hos Polisen, tillståndsenheten i Örebro län, 019‑114 14. Avfall

Du som driver ett företag måste ha ett avfallsabonnemang hos kommunen.

Information om vad du som företagare behöver veta om avfallshantering och hur du skaffar ett abonnemang. Avloppsvatten, fett- och oljeavskiljare m.m

Här hittar du information för dig som företagare om

Utsläpp av avloppsvatten

Ny eller ändrad verksamhet

Fett- och oljeavskiljare

Skurvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Biltvätt

Miljökontorets krav på fordonstvättar i Örebro. (pdf, 66.3 kB) Barnomsorgspeng/starta pedagogisk omsorg

Starta och driva pedagogisk omsorg

Om du vill starta eget inom barnomsorgen ansöker du om det hos kommunen, som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns.

Blanketten ”Ansökan att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem” hittar du här. Bassängbad

Starta och driva

När du ska starta och driva bassängbad (bassänger, plaskdammar, spabad, bubbelbad, floatingkar, badtunnor och liknande) som är tillgängliga för allmänheten, eller som används av många människor ska du anmäla det till Miljökontoret.

Mer information om starta och driva bassängbad. Bekämpningsmedel

Information om anmälan och ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning hittar du på sidan ”Bekämpningsmedel” där det också finns länkar till självservice. Brandfarliga varor, explosiva varor och cisterner

Tillstånd för förvaring av brandfarliga vätskor

Tillstånd för förvaring av brandfarliga vätskor söker du hos Nerikes Brandkår, 019-20 86 50.

Tillstånd för explosiva varor

Tillstånd för explosiva varor söker du hos Nerikes Brandkår, 019-20 86 50-

Återkommande besiktning av cisterner

Alla cisterner/tankar som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste besiktigas regelbundet. Läs mer om besiktning av cisterner.

Anmälan innan en cistern tas i eller ur bruk

Innan en oljecistern som rymmer mer än en kubikmeter olja ställs upp utomhus eller grävs ner i marken ska en skriftlig anmälan göras till Miljönämnden
Läs mer om anmälan av installation eller ta cistern ur bruk. Brandskydd

Nerikes Brandkår

Tips och råd från Nerikes Brandkår om verksamhetens systematiska brandskyddsarbete hittar du här. Bygglov

I de flesta fall behöver du bygglov när du ska bygga till, bygga nytt eller utföra rivnings- eller markarbete. Bygglovet prövar byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.

Här hittar du information om bygglov och länk till ansökan om bygglov via tjänsten mittbygge.se. Djurhållning och lantbruk

För djurhållning och lantbruk kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till Miljönämnden. Du måste även ta fram och följa ett egenkontrollprogram. Här finns mer information för dig som företagare inom området.

Miljöfarlig verksamhet

Djurhållning kan också innebära miljöfarlig verksamhet, t.ex. gödselhantering.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet i Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län, information om djurskydd

Jordbruksverkets sidor om djurskydd Farligt avfall

Tillstånd för transport av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd från Länsstyrelsen.
Tillstånd och anmälan om transport av avfall. Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du flera skyldigheter utifrån miljöbalken. I ”Handbok för fastighetsägare” (pdf, 191.8 kB) har vi samlat rekommendationer och krav som ställs på dig som fastighetsägare. Fjärrvärmeanslutning

Eon levererar el och värme i Örebro. Information för dig som är Eon företagskund.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning Örebro kommun. livsmedels~~POS=TRUNC lastbilar

Företag med verksamhet inom Örebro kommun kan ansöka om
nyttoparkeringstillstånd för fordon som används som arbetsredskap för att bedriva matförsäljning.

Här finns information om gällande villkor och länk till e-tjänst för ansökan. Fordonstvättar

Vid fordonstvätt släpps metaller, oljeprodukter och andra organiska och oorganiska ämnen ut med avloppsvattnet. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Tvätta bilen på en fordonstvätt inte direkt på gatan.

Branschinformation: Fordonstvättar (pdf, 43.6 kB)

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun. (pdf, 66.3 kB) Fordonsverkstäder

På fordonsverkstäder uppkommer olika typer av avfall och man hanterar kemikalier och olika oljor. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Fordonsverkstäder (pdf, 31.3 kB)

Lagar och regler för miljöfarliga verksamheter. Försäljning av folköl

Om du vill sälja folköl ska du göra en anmälan till Miljökontoret. Här hittar du information om tillstånd och länk till självservice för att anmäla försäljning av folköl. Förskola, skola eller fritidshem, starta eller ändra

Här finns information om vad du ska tänka på innan du startar verksamheten, när verksamhetens ändras eller när lokalerna ändras. Förvaltarfrihetsbevis

Ibland kan det krävas ett bevis på att du inte har förvaltare. Du behöver bland annat ett förvaltarfrihetsbevis för att bli revisor, advokat och ansvarig utgivare av en tidskrift. Det är gratis att ta ut ett förvaltarfrihetsbevis och görs via Överförmyndarkansliet. Kemikalieanvändningen i företag

Miljökontoret är tillsynsmyndighet för företag som har kemikaliehantering. Vid tillsyn kontrolleras hur företagen lagrar och hanterar kemikalier och vilka rutiner företagen har för val av kemikalier.

Kemikalielagstiftningen omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Här kan du läsa om hur lagstiftningen berör dig. Köldmedia i kyl- och värmepumpanläggningar

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Den som ansvarar för köldmedieanläggningen, är ansvarig för underhåll, registerföring, kontroll, anmälan och årlig rapportering Lackeringsverkstad

Lackeringsverksamheter påverkar människors hälsa och miljön genom utsläpp av bland annat organiska lösningsmedel. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Lackeringsverkstad (pdf, 34.5 kB)

Lagar och regler för miljöfarliga verksamheter. Livsmedelsverksamhet

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer. Som livsmedelsföretagare måste du uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och det är ditt ansvar att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt. Läs mer om de regler som finns för dig som driver en livsmedelsverksamhet och hur du registrerar en verksamhet. Lokaler, ändra användning

Bygglov

Bygglov krävs för att ändra användningssätt av en byggnad, till exempel från bostad till kontor. Här hittar du information om när bygglov krävs.

Bygglovsansökan

Ansökan om bygglov och mer information om bygglov hittar du här. Mekanisk verkstadsindustri

I verkstadsindustrier uppkommer olika typer av avfall och man hanterar kemikalier och olika oljor. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Mekanisk verkstadsindustri (pdf, 41.7 kB)

Lagar och regler för miljöfarliga verksamheter. Miljöfarlig verksamhet

Miljökontoret, tillsyn

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom t.ex. buller eller lukt. Läs mer om miljöfarlig verksamhet här. Receptfria läkemedel

Läkemedelsverket – anmälan

Läkemedelsverkets webbplats finns information om bland annat anmälan, lagstiftning, vägledning, avgifter och vilka läkemedel som får säljas utanför apotek.

Miljökontoret

Kommun kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen hos försäljningsställena. I Örebro är det Miljökontoret som ansvarar för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel. Mer information om försäljning av receptfria läkemedel. Restaurang eller café

Du som vill starta en restaurang eller ett café har många regler att
följa. Detsamma gäller för dig som redan idag driver en verksamhet inom
området. Här hittar du samlad information om att starta och driva restaurang eller café. Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad som ligger inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser. Solarium, tatuering, fotvård och andra hygienverksamheter

Om du planerar att starta solarium, tatuerar-, piercing-, fotvårds- eller akupunkturstudio, eller någon annan hygienverksamhet ska du först anmäla det till Miljökontoret. Här kan läsa mer och anmäla verksamheten via vår självservice. Spel och lotterier

Företagare

Spelinspektionens webbplats kan du läsa om vad som gäller för spelverksamhet och var du vänder dig för olika typer av speltillstånd.

Ideella föreningar

Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd att starta och sälja lotter inom Örebro kommun. Tandvårdskliniker

På tandvårdskliniker uppkommer olika typer av avfall och man hanterar kemikalier. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Branschinformation: Tandvårdskliniker (pdf, 33.3 kB)

Lagar och regler för miljöfarliga verksamheter. Tobak och nikotinläkemedel

Om du vill sälja tobaksvaror ska du göra en anmälan till Miljökontoret.

För nikotinläkemedel gäller samma regler som för receptfria läkemedel. Uteserveringar

Om du vill ha en uteservering måste du ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten i Örebro. Uteserveringen måste följa de kvalitetskrav som finns för uteserveringar i Örebro.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

Här finns information om kvalitetskraven och vad de reglerar. Ventilations (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Verksamt.se

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. På deras webbplats hittar du information för dig som ska starta, driva, utveckla eller avveckla ett företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.