Ekonomi och budget i Örebro kommun
Örebro Sverige Sverige

Ekonomi och budget i Örebro kommun

Kommunens inkomster består av tre delar: kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Örebro kommun 21,35 kronor per intjänad hundralapp.

Så här fördelas 100 kronor

Här ser du hur kommunens kostnader fördelades i kommunens verksamheter 2018.

Cirkeldiagram, så här fördelades 100 kr i kommunens verksamheter 2018.

Så här fördelades 100 kr i kommunens verksamheter 2018. Klicka på bilden för att se den i större storlek

Mer information om de olika verksamheterna

Grundskoleverksamhet – 23 kr

Elevantalet ökar. Nya skolor planeras och befintliga byggs ut. Tre utvecklings­områden ska leda till ökad måluppfyllelse; systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och nyanländas lärande

Fakta

Kostnad för en grundskoleplats: 96 304 kr

Antal invånare 6–15 år: 17 986

Antal elever i kommunal grundskola: 14 839

Antal elever i fristående grundskola: 2 463

Andel elever som når behörighet till gymnasieskolan, procent: 80

Äldreomsorg – 21 kr

Under 2019 öppnar ett nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund med 68 platser. Örebro har höga ambitioner för äldreomsorgen där människor kan åldras på sina villkor

Fakta

Kostnad per boendeplats, vård-och omsorgsboende: 627 821 kr

Invånare 65 år och äldre som bor i Örebro: 27 032

Invånare 85 och äldre som bor i Örebro: 3 556

Antal unika personer som har hemvård: 3 094

Antal platser i särskilt boende: 1 211

Förskoleverksamhet – 13 kr

Många barn föds och behovet av förskoleplatser är stort. Förskolor byggs bland annat i Lillån och Brickebacken. Förskolorna ska erbjuda en trygg omsorg som är rolig, lärorik och stimulerar barnens utveckling

Fakta

Kostnad för en plats i förskolan: 128 158 kr

Antal barn 1–5 år: 9 416

Antal förskoleplatser (kommunal regi): 7 145

Antal förskoleplatser (fristående regi): 1 096

Andel av barn i förskoleålder i kommunen som går i förskola, procent: 87

Insatser till personer med funktionsnedsättning – 11 kr

Kommunen planerar för nya gruppbostäder. Insatserna handlar bland annat om boende, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning samt boendestöd. Utvecklingsarbete pågår kring hur ny teknik kan öka livskvalitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning

Fakta

Genomsnittlig kostnad per dygn i bostad med särskild service: 1 129 kr

Antal personer med stöd enligt LSS (Lagen om särskilt stöd): 1 385

Antal personer med boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen): 599

Individ- och familjeomsorg – 9 kr

Målsättningen för individ- och familjeomsorgen är att familjer och enskilda ska få stöd som motsvarar deras behov och att de har möjlighet till inflytande och delaktighet. Därtill är målet att medborgarnas livsvillkor ska vara jämlika

Fakta

Andel av invånarna som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd, procent: 4,4

Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år: 6,2

Andelen öppet arbetslösa: 4,3 % och i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd 4,6 %.

Antal unika aktualiserade ärenden på socialkontor: 3 036

Genomsnittlig kostnad per vårddygn: 2 610 kr

Gymnasieskola – 7 kr

Antalet elever i gymnasieskolan ökar nu efter flera år med minskade elevkullar. Örebros gymnasieskolor ska ligga i framkant vad gäller skolutveckling, måluppfyllelse och fokus på kunskap och bildning. Elever som är trygga, mår bra och får stöd och hjälp utifrån sina behov når också bra resultat

Fakta

Kostnad för en plats i gymnasieskolan: 101 416 kr

Antal invånare 16–18 år: 4 990

Antal elever i kommunal gymnasieskola (boende i Örebro kommun): 3 968

Antal elever i fristående gymnasieskola: 1 420

Andel elever med gymnasieexamen eller studiebevis inom 4 år, procent: 76

Infrastruktur och skydd – 5 kr

Inom Infrastruktur ingår verksamheter som direkt berör det växande Örebro. Fler människor behöver bostäder och företag behöver lokaler. Det innebär också anläggning av nya gator, parker och annat som tillkommer i en växande stad. I denna del ingår även kostnader för bland annat brandförsvar och flygplats.

Fakta

Antal bygglov: 1 453

Antal kommunala natur- & kultur reservat: 20

Antal kilometer körbanor samt gång- och cykelvägar: 738

Asfaltsunderhåll körbanor samt gång- och cykelvägar: 13 miljoner kr

Kultur och fritid – 5 kr

Genom att arbeta tillsammans med föreningar och andra aktörer skapas förutsättningar för en meningsfull fritid och ett levande varierat kulturutbud. Inom Kultur och Fritid bedrivs verksamhet inom bibliotek, fritidsgårdar, idrott, bad, teater, musik och mycket mer

Fakta

Årligt antal besökare i Haga, Eyra samt Brickebackens bad: 560 000

Antalet bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar för pojkar och flickor, 10–20 år: 63 000

Antal bok- och e-boklån på kommunens bibliotek: 700 000

Övrig pedagogisk verksamhet – 2 kr

All vuxenutbildning är nu samlad under ett tak, Campus Risbergska. Det ger goda möjligheter att bidra till att fler kommer vidare i arbete.

Fakta

SFI, deltagare under året: 2 343

Årsstudieplatser, yrkeskurser: 526

Årsstudieplatser, grundläggande vux: 413

Årsstudieplatser, gymnasial vux: 266

Politisk verksamhet – 1 kr

Örebro kommun har 22 politiska nämnder, varav Kommun fullmäktige är det högsta politiska organet. Politisk verksamhet avser främst nämndverksamhet, arvoden till förtroendevalda, stöd till politiska partier, revision samt administration för kommunens politiska organisation.
Arbetsmarknad och flyktingmottagande – 1 kr (0,43 kr)

Med de arbetsmarknadsåtgärder som Örebro kommun anordnar, får människor stöd att närma sig arbetsmarknaden. Det totala flyktingmottagandet minskar sakta, men är fortfarande relativt högt.

Fakta

Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsåtgärder: 1 683

Antal flyktingmottagna personer: 530

Antal personer som anvisats för bosättning enligt bosättningslagen: 234

Kommunens ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer program som anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Dessa politiska program har ofta ett flerårigt perspektiv. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

De avgiftsfinansierade verksamheterna – VA- och avfallsverksamhet – har balans­räkningsansvar och ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Budget och analys

Uppföljning, utvärdering och analys är grunden för budgetarbetet och i budgetprocessen i Örebro kommun läggs stor vikt vid detta.

Genom att ta reda på vad medborgarna i Örebro kommun får för pengarna och fråga varför det blev på ena eller andra sättet, skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige och därmed mycket viktig i budgetarbetet. Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev. Personalbokslutet ingår också i årsredovisningen. Budget, årsredovisning och personalbokslut hittar du i dokumentarkivet.

Efter kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsdirektiv i juni börjar arbetet i nämnder och bolag med att formulera mål, riktlinjer och budget för den egna verksamheten. Senast i december fattas beslut om internbudget för kommande år. Och så börjar arbetet med budget och årsredovisning igen.

Vill du ha budget, verksamhetsdirektiv eller årsredovisning i pappersformat (eller äldre versioner) kontakta servicecenter, 019-21 10 00.

Upphandlingar och leverantörsinformation

Information till dig som är intresserad av att bli leverantör till Örebro kommun.

Finansiering och rating

Information om finansiering och rating

https://www.orebro.se/kommun–politik/ekonomi–budget.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.