LindesbergsÖrebro länSverigeSverige

Lindesberg

Lindesberg är en tätort i Västmanland samt centralort i Lindesbergs kommunÖrebro län. Lindesberg är belägen vid Lindessjönsnorra strand mellan Bottenån och Lilla Lindesjön cirka 40 km norr om Örebro. Lindesberg hade 9 571 invånare (2015). De stora arbetsgivarna i Lindesberg idag är kommunen, Lindesbergs lasarettRegion Örebro län och Arvin Meritor AB. Tidigare har arbetslivet dominerats av den omkringliggande Bergslagens järnhantering

Läget – vid Lindesjön och Bottenån som under historien fungerat som transportleder för handelsvaror från och till Bergslagen, längs Arbogaån via Väringen och vidare till kusten – är sannolikt av stor betydelse för framväxten av Lindesberg. Skogen, malmen och den bördiga jorden i trakterna är andra faktorer som haft betydelse när människor valt att etablera sig här.

När den första bebyggelsen uppstod på platsen är höjt i historiens dunkel, men den första stenkyrkan på Lindesbergs kyrkas nuvarande plats tros ha byggts på Folkungatiden (1300-talet). Av den byggnaden återstår bara ett fåtal stenar i koret. Orten hette då Lindesås, och kom så att göra fram till mitten av Stormaktstiden. Namnet Lindesberg finns redan med på Olaus Magnus Carta marina men avsåg på den tiden Lindesbergs bergslag, det vill säga gruvområdet omkring orten

Lindesås kyrkby kom redan under senmedeltid att framstå som centralort för handeln i Lindesbergs bergslag. Ortens betydelse kom att öka under 1500- och 1600-talen i samband med bergshanteringens expansion. Handeln bedrevs främst av borgare från Arboga och Örebro

År 1639 framlades förslag att grunda en ny stad för Nora och Lindesberg bergslager vid Järle och 1642 utfärdades även stadsprivilegier för staden. Planen övergavs dock snart och 1643 fick Lindesås tillsammans med Nora och Askersund sina stadsrättigheter under Drottning Kristina (genom förmyndarregeringens Axel OxenstiernaGabriel Bengtsson OxenstiernaGustav HornCarl Gyllenhielm och Per Brahe), som Lindesbergs stad. En permanent köpmannabosättning fanns då redan etablerad på orten

Lindesberg lyckades trots hårt motstånd från Arboga och Örebro städer att överleva som stad samt att behålla sin status som centrum för järnhandeln. Redan 1644 drabbades staden av en första stadsbrand. År 1688 brann 32 gårdar ned i norra delen av Lindesberg. Karl XI förbjöd i ett brev 1689 borgarna att återuppbygga den nedbrunna stadsdelen och befallde dem att i stället flytta till Arboga och Örebro. Någon flytt blev dock aldrig av och gårdarna återuppbyggdes efter hand. så sent som 1719 gjordes dock försök i riksdagen att genomdriva ett avskaffande av Lindesbergs stadsprivilegier. Under frihetstiden uppnådde Lindesberg en kort uppblomstring.Vid 1766 års djupa ekonomiska kris fick stadens blomstring ett snabbt slut

Under Gustavianska tiden (1770-talet) uppgick antalet invånare i staden till knappt 650. Handelsutbytet mellan Bergslagen och slättbygden fortsatte att prägla näringslivet i Lindesberg långt in på 1800-talet. År 1869 drabbades centrala Lindesberg av en svår eldsvåda; 27 gårdar mellan Köpmangatan och Trädgårdsgatan lades i aska, och kyrkan skadades svårt. En ny stadsbrand inträffade 1887

Den egentligen tillväxten kom emellertid först på 1870-talet, då Lindesberg fick järnvägsförbindelse. Denna utveckling har fortsatt under 1900-talet, med en expansion i framför allt metall- och verkstadsindustri. Under senare år har tillverkningsindustrin minskat samtidigt som offentliga och privata tjänstesektorn ökat i omfång

Lindesberg har återkommande även drabbats av översvämningar, trots att man genom dammar försökt reglera Lindesjön. 1931 inträffade en större översvämning, och våren 1977 inträffade en av de värsta i mannaminne med vattennivåer 243 centimeter över normalvattennivån

Lindesbergs stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun. 1969 utökades stadskommunen med den kringliggande Linde socken/landskommun med ortens bebyggelse kvarliggande inom den tidigare stadskommunens område. 1971 uppgick stadskommunen i Lindesbergs kommun med Lindesberg som centralort

I kyrkligt hänseende har Lindesberg före 1927 hört till Lindesbergs stadsförsamling, därefter till Lindesbergs församling. Från 2010 hör orten till Linde bergslags församling

Orten ingick till 1948 i domkretsen för Lindesbergs rådhusrätt för att därefter till 1971 ingå i Lindes och Nora domsagas tingslag. Från 1971 till 2005 ingick Lindesberg i Lindesbergs domsaga och orten ingår sedan 2005 i Örebro domsaga

Tags

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Close