NyheterÖrebroSverige

Örebro flygplats

.Täbyprojektet blev det vinnande förslaget
Dock så dröjde det fram till hösten 1976 innan alla förberedelser var klara, och anläggandet av den nya flygplatsen kunde inledas. I samband med byggstarten bildades Flygplatsstyrelsen som ett nytt kommunalt organ. Flygplatsstyrelsen övertog driften och förvaltning av flygplatsen från Gatukontoret/Gatunämnden

För att hålla ner kostnaderna byggdes en liten flygplats, men samtidigt med en stor utvecklingspotential gällande utbyggnadsmöjligheter. 1978 stod flygplatsen färdig och invigdes officiellt den 2 september samma år. 1982 färdigställdes ett segelflygfält i anslutning till flygplatsen. Samma år påbörjades reguljärtrafik från flygplatsen med både in- och utrikesflyg. Åren 1983–1984 förlängdes rullbanan, det vill säga start- och landningsbanan, från den ursprungliga längden på 1 300 meter till 1 830 meter, samtidigt breddades rullbanan från 30 till 45 meter. Även stationsbyggnaderna utökades. Utbyggnaden av flygplatsen var klar 1984, samma år avvecklades Flygplatsstyrelsen och flygplatsen blev istället ett bolag med Örebro kommun som delägare. Under åren 1992 och 1993 förlänges flygplatsens rullbana till 2 000 meter

Örebro flygplats

År 1961 gav landstinget ett förslag på ett flygfält i Täby, vilket luftfartsverket gav sitt medgivande till. År 1964 tillsattes en kommitté på uppdrag av staden, för utredning av ett modernt flygfält. Kommittén kom fram till flygfältet på Gustavsviksfältetborde moderniseras för en ansenlig kostnad för att användas till dess man byggt en ny modern flygplats. Frågan bordlades av drätselkammaren som tillsammans med landstinget tillsatte 1967 en andra kommitté för utredning av flygplatsfrågan. Utredningen var en kostnadsjämförelse mellan ombyggnad av Gustavsviksfältet och Täbyprojektet. Drätselkammaren beslutade att förorda en ombyggnad av Gustavsviksfältet, ett beslut som ej kom att antas av stadsfullmäktige, som återremitterade frågan till drätselkammaren. Hösten 1970 tillsattes en tredje och sista kommitté för att ta itu med flygplatsfrågan, där


År 1995 utökades utlandsdestinationerna i och med etableringen av chartertrafiken, vilket följdes 1996 av etableringen av fraktflyg. Vilket gjort flygplatsen till en av landets största charter- och fraktflygplats


Åren 1999–2000 förlängdes rullbanan till 2 300 meter. Den förlängdes ytterligare med 300 meter mellan 2001 och 2002, och fick med det en total längd på 2 602 meter. Vid samma tidpunkt anlades vänd- och väntplats längs med banan samt att ett nytt ILS-system installerades, detta för säkrare inflygning. Utbyggnaden av rullbanan möjliggjorde att flygplatsen kan ta emot i stort sett alla typer av passagerare- och fraktflygplan. År 2006 inleddes MyTravel Airlines direktflygning från Örebro till Phuket i Thailand, där flygbolaget opererade med en Airbus 330


I samband med regeringen presenterade sin proposition om ”Infrastruktur för hållbar tillväxt” den 25 september 2008, framkom det i propositionen att Örebro flygplats var särskilt viktig för Försvarsmakten. Dels med hänseende till Försvarsmaktens nya centrallager i Arboga, men även genom dess centrala roll hos Försvarsmakten i den form av öka förmågan hos Försvarsmakten att verka internationell


Under 2012 övergick ägandet av driftbolaget Örebro Läns Flygplats AB från Länstrafiken Örebro AB till gemensamt ägande av Region Örebro län, Örebro kommun, Karlskoga kommun samt Kumla kommun


Under 2013 påbörjade flygplatsen ett samråd med myndigheter och enskilda personer, i syfte att ansöka hos Mark- och miljödomstol vid Nacka tingsrätt om tillstånd till att förlänga den nuvarande banlängden från 2 600 meter till 3 300 meter, plus avåkningszon på 300 meter i norr och söder. De antal flygrörelser som flygplatsen har sedan tidigare beviljats (30.000 flygrörelser per år), är inte planerade att ansökas om att utöka


Den 10 december 2014 hölls huvudförhandlingarna i Mark – och miljödomstolen i Nacka, gällande målet om flygplatsen skulle få tillstånd att förlänga sin rullbana. En förläggning med huvudsyfte på transportflyget. För att möjliggöra att klara stora fraktflygplan, som Antonov An-124 och Boeing C-17 Globemaster III, ska kunna lyfta fullastade och fulltankade, vilket i sig möjliggör till exempel direktflyg från Örebro till USA och Thailan. Den 16 februari 2015 meddelade Mark – och miljödomstolen i Nacka att flygplatsen får förlänga landningsbanan. En förläggning som omfattar 280 meter norrut och 400 meter söderut. I domen så kräver domstolen att flygplatsbolaget måste utföra bullerdämpande åtgärder på de nya fastigheter som hamnar inom den så kallade bullermattan


I juni 2017 invigdes delförlängningen på norra sidan till 2 900 meters längd, men under 2018 kommer en förlängning på södra sidan att byggas så att banan blir 3 300 meter lång. Den 15 september firade flygplatsen 40 års jubileum. Den 11 oktober 2018 öppnades flygplatsens förlängda rullbana för trafik. Rullbanan som då stod färdig hade en längd på 3 270 meter och medger långdistansflygningar utan att ett flygplan behöver mellanlanda för att fylla på bränsle

Related Articles

2 Comments

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Close